Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij FITTR CrossFit Oosterhout wordt de ingeschrevene lid van FITTR CrossFit Oosterhout. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan FITTR CrossFit Oosterhout.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van FITTR CrossFit Oosterhout, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van FITTR CrossFit Oosterhout, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. FITTR CrossFit Oosterhout en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal FITTR CrossFit Oosterhout en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor FITTR CrossFit Oosterhout. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de FITTR CrossFit Oosterhout overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van FITTR CrossFit Oosterhout, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met FITTR CrossFit Oosterhout eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvorm van FITTR CrossFit Oosterhout zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. FITTR CrossFit Oosterhout behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van FITTR CrossFit Oosterhout zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal FITTR CrossFit Oosterhout gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook of op de internetsite. FITTR CrossFit Oosterhout behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van FITTR CrossFit Oosterhout te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door FITTR CrossFit Oosterhout te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur FITTR CrossFit Oosterhout zal FITTR CrossFit Oosterhout geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap van FITTR CrossFit Oosterhout is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. De abonnementsvorm is maandelijks opzegbaar met in acht neming van artikel 5, lid 3.
 3. De wijziging/opzegging van de abonnementsvorm dient maandelijks vóór de 25e ontvangen te zijn om betrekking te hebben op de daaropvolgende maand.
 4. De abonnementsvorm heeft 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 5. De abonnementsvorm lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van 1 volledige kalendermaand na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 6. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. FITTR CrossFit Oosterhout is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door FITTR CrossFit Oosterhout eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld moet in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.
 3. Contante betaling is toegestaan maar verdient niet de voorkeur. Contante betaling wordt in eerste week van iedere nieuwe kalendermaand geïncasseerd.
 4. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de FITTR CrossFit Oosterhout heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij FITTR CrossFit Oosterhout.
 6. Mocht FITTR CrossFit Oosterhout de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het FITTR CrossFit Oosterhout vrij om de vordering uit handen te geven. Alle door FITTR CrossFit Oosterhout gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij FITTR CrossFit Oosterhout.